Meeting 2: Prvo srečanje skupine / First meeting of the group

Slovenian:

Prvo srečanje skupine

Skupina je bila ustvarjena in danes smo imeli prvo srečanje, kjer je asistent doc. dr. Ciril Arkar predstavil cilje projekta, ter napovedal časovni potek  dela skupine. Pogovarjali smo se o samozadostnem bivanju in vsak študent je imel možnost povedati ‘‘ Zakaj se je pridružil skipin? ’’.

Izjave študentov ”Zakaj so se pridružili projektu Energijsko samozadostna bivalna celica”

Ana Bilobrk: K projektni skupini sem se pridružila, ker je v današnjem času vedno večja potreba po trajnostnih rešitvah v gradnji, zaradi negativnega vpliva toplogrednih  plinov na okolje in  zdravje človeka. Zaradi nizkih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov se vedno več ljudi odloča za takšno vrsto gradnje. S sodelovanjem pri projektu vidim priložnost, da spoznam  podrobneje to temo. Najbolj se veselim izvedbe projekta na terenu, kjer bom teoretično znanje doplonila s prakso. S to vrsto gradnje bomo imeli čistejše okolje za sedanje in prihodnje generacije.

Uroš Kogoj: Na delavnico sem se vpisal, ker se mi zdi ta tema že od nekdaj zanimiva. Sem mnenja, da postaja energijska učinkovitost v gradnji in arhitekturi vedno bolj pomembna. V delavnici vidim priložnost spoznati možnosti, ki jih prinaša ta nova, okolju prijaznejša tehnologija gradnje, ter pridobljena znanja uporabiti v prihodnosti pri svojih lastnih projektih.

Projekt je razdeljen na dva dela:

 1. Tehnologija (doc. dr. Arkar Ciril, prof. Sašo Medved)
 2. Arhitektura (Igor Seljak)
 1. Tehnologija instalacij  delavnica

Pri tehnologiji instalacij bomo obravnavali teme, ki so povezane z Gradbeno fiziko in Tehnologijo instalacij, ki jih moramo razumeti, če  želimo projektirati nizkoenergijske stavbe.

Gradbena fizika:

 1. Termografija stavb
 2. Toplotna prevodnost termoizolacijskih materialov
 3. Toplotna prevodnost gradbenih materialov
 4. Merjenje zračne prepustnosti stavbe
 5. Osvetljenost prostorov z dnevno svetlobo
 6. Izračun svetolnosti na osnovi osvetljenosti

Tehnologija instalacij:

 1. Arhitektura
 2. Gradbena fizika
 3. Študija osvetlitve
 4. Zvočna izolativnost
 5. Ogrevanje
 6. Hlajenje
 7. Prezračevanje
 8. Vodovodne instalacije
 9. Kanalizacija
 1. Arhitekturna delavnica

Pri arhitekturni delavnici bomo obravnavali arhitekturni koncept samozadostne stavbe.

English:

First meeting of the group

The group was created and today we had the first meeting. Assistant doc. dr. Arkar Ciril presented  the goal of the project, and set a timetable of the workflow. We discussed about Self-sufficient living and every student had a chance to say why he or she decided to join the group.

Statements of students ”Why they joined the project Energy self-sufficient living cell”

Ana Bilobrk: I joined the project group, because of increasing need for sustainable building solutions in recent times, because of negative impacts of green house gases on environment and human health. Because of low operational and maintenance costs more and more people are deciding for such type of buildings. By participating in the project I see the opportunity to become in detail familiar with this topic. I’m looking forward most to the execution of the project in real life, where I’ll be able to complement theoretical knowledge with practice. Whit this type of buildings we will have cleaner environment for current and future generations.

Uroš Kogoj: I joined the workshop, because I find this topic interesting since long time. I believe that energy efficiency in buildings and architecture is becoming more and more important. In this workshop I see the opportunity to get familiar with options, brought by this new, environmentally more friendly building technology and the use of gained knowledge in my own projects.

 

The project meetings will be divided into 2 sections:

 1. Technology workshop (doc. dr. Arkar Ciril)
 2. Architecture workshop (Igor Seljak)
 1. Technology – workshop

At this workshop we will address issues related to Building physics and Technology installations that we have to understand if we want to design low energy building.

Building physics:

 1. Building Thermography
 2. The thermal conductivity of thermal insulation materials
 3. The thermal conductivity of building materials
 4. Measurement of air permeability of buildings (blower door)
 5. Illumination rooms with natural daylight
 6. Luminance calculation based on the illumination

Technology installations:

 1. Building physics
 2. Study Light
 3. Sound insulation
 4. Heating
 5. Cooling
 6. Ventilation
 7. Plumbing
 8. Sewerage
 1. Architecture workshop

At this workshop we will learn how to design architecture  concept of self-sufficient building.

Author: Uroš Kogoj, Ana Bilobrk

Technology workshop (prof. Sašo Medved, doc. dr. Arkar Ciril)

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on March 2, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 2: Prvo srečanje skupine / First meeting of the group.

Comments are closed.